06 februarie 2017

Printeaza pagina

Regulamentul campaniei “Belenkaya No.1 in Rusia” 06 februarie 2017– 31martie 2017

Art. 1 Organizatorul

 
(1)                Organizatorul campaniei promotionale “Belenkaya No.1 in Rusia”(denumita in continuare “Campania promotionala”)  este Societatea ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Comuna Bucov, sat Pleasa, judet Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr.J29/1028/2000, avandC.U.I RO13575086, reprezentata de dl.SALAMEH NAWAF, in calitate de Administrator, cetăţean român, cu domiciliul în Orş Voluntari, judeţul Ilfov, Str. Drumul Potcoavei, nr. 71A, identificat cu CI seria IF, nr. 152542, eliberată de SPCLEP Voluntari la data de 28.06.2007, cu valabilitate până la data de 14.09.2017, CNP 1650914400359,in calitate de Organizator al Campaniei.

Decizia de derulare a acestei Campanii conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial (denumit in continuare „Regulament Oficial”), prin intocmirea unui act aditional.

(2) Modificarea Regulamentului  se poate realiza prin intocmirea unui act aditional la acesta.

(3) Prezentul Regulament sau eventualele acte aditionale la acesta vor fi disponibile, in vederea consultarii de catre participanti, pe site-ulwww.alexandrion.ro.
(4) Campania promotionala va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului Campaniei promotionala.
(6)Regulamentul  este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.
 
Art. 2 Durata campaniei si aria de desfasurare
 
(1) Campania “Belenkaya No.1 in Rusia” organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial pe intreg teritoriul Romaniei, va incepe la data de 06 februarie 2017(ora 00:00:01) si se va incheia la data de 31 martie 2017(ora 23:59:59), inclusiv.
(2) In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica, prin modalitatile prevazute la Art. 1.
(3) Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre Organizatori.
 
Art. 3 Dreptul de participare la campanie
 
(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 30 ianuarie 2017 (inclusiv), cetateni romani, cu domiciliul stabil/resedinta in Romania si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare „Participanti”).
(2) Nu pot participa la aceasta Campanieangajatii companiilor organizatoare ai Societatii ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L., precum si ai altor companii implicate in desfasurarea acestei Campanii si nici membrii familiilor tuturor acestora (sot/sotie, copii, parinti, frati/surori).
(3) Organizatorii isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.
(4) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.
(5) Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, in baza acordului liber exprimat la acel moment insa revocabil ulterior, persoana lor, numele, localitatea in care domiciliaza si materialele foto, audio si videoinregistrate de Organizator pot fi folositepentru a face publica premierea si asocierea cu marca  „Belenkaya” insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora.Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor drepturi se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori.
(6)In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii Campaniei, aceasta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare primire a premiului cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.
 
Art. 4 Produsele participante
 
(1) Produsele participante la campania “Belenkaya No.1 in Rusia” sunt produsele Belenkaya. comercializate la ambalaj de 1L, achizitionate in perioada 06 februarie 201731martie 2017.
(2) Dupa data incheierii Campaniei, produsele participante, astfel cum sunt acestea descrise mai sus, isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si neasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

 

Art.5 mecanismul de desfasurare a campaniei

 
(1) Campania “Belenkaya No.1 in Rusia” se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei
(2) In perioada 06 februarie  201731 martie 2017, persoanele majoreasa cum au fost definite la art 3 alin 1.
 
ART. 6 CONDITII DE VALIDITATE
 
(1) Pentru ca un participant sa intre in posesia sticlei de 1 L de Belenkaya , acesta trebuie sa indeplineasca urmatoarea conditie:
ü  sa faca dovada a 4 sticle goale de Belenkaya1L si sale  predea agentului Alexandrion.
 

Art. 7 PREMIILE SI ACORDAREA LOR

 

(1)   Premiile care vor fi oferite in cadrul acestei Campanii sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Premiu  Cantitate  Valoare premiu cu TVA  Impozit  Valoare bruta
(valoare premiu cu TVA)
Belenkaya 1L 6000 sticle de 1Litru 40,01 NA 40,01


(2) Valoarea totala bruta a premiilor este de 240.060 lei+ TVA.
(3) Castigatorii premiiloroferite in cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbariipremiilor cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor.
(4) Premiile neacordate de catre organizator din motivul invalidari castigatoriilor sau din cauza nereventicarii premiilor pana la sfarsitul campaniei nu sunt datorate de catre organizator.
 
 
Art. 8. Prelucrarea datelor personale
 
(1) Societatea ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L. prelucreaza date personale in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator date personale, sub notificarea cu numarul11342 transmisa la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
(2) Prin inscrierea in aceasta Campanie, participantiiisi exprima acordul de a fi inclusi in baza de date creata cu scopul de a desemna, valida si atribui premiile acestei Campanii, de a realiza rapoarte statistice cu privire la participantii la Campania “Belenkaya No.1 in Rusia”.
(3) Societatea ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L. garantează confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
(4) La cererea lor, adresata in scris catreSocietatea ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L. se obliga:
 - sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
 - sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
 - sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
(5) Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Societatea ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L.  poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite si/sau video: numele, prenumele, orasul de resedinta si fotografia acestora. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care Participantii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia. Organizatorii se obliga ca orice dezvaluire catre public:
            - sa se limiteze numai la castigatorii premiilor Campaniei;
            - va include numai numele, prenumele, orasul de resedinta si fotografia acestora;
            - toate inregistrarile fotografice, video sau de alta natura, vor fi realizate in scopuri publicitare in legatura cu Campania.
 
Art. 10 Taxe si impozite
 
(1) Premiile cu valoare de peste 600 lei sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de castigatori va fi retinut, declarat si virat catre autoritatile fiscale de catre Organizatori, conform legislatiei aplicabile în vigoare.
(2) Organizatorii nu sunt raspunzatori pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorii sunt obligati sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, conform Legii nr. 227/ 2015. Organizatorii nu isi asuma nicio responsabilitate legata de taxele si impozitele ce decurg din realizarea transferurilor de bani catre castigatorii promotiei. Orice alte taxe si impozite ce provin din predarea premiului catre castigator vor fi suportate de catre participant.
 
Art. 11. Responsabilitate
 
(1) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
(2) Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:
- eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participanti in legatura cu aceasta campanie.
(3) Organizatorii nu sunt responsabili pentru eventualele defectiuni tehnice ce apar independent de vointa Organizatorilor care pot conduce la intreruperea functionarii canalului de participare la campanie. In eventualitatea unei astfel de intreruperi,participarea se va relua dupa remedierea defectiunilor.
(4) Organizatorul nu isiasumaresponsabilitateapentrulipsaproduselor participante la CampaniaPromotionaladinmagazinele participante.
 
Art. 12.Incetarea campaniei
 
(1) Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa lor, de a continua Campania.
(2) Situatiilor avute in vedere de art. 12 alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al unei instante competente sau altei autoritati publice competente.
(3) In situatiile avute in vedere de art. 12 alin. (1) si (2), Organizatorii nu mai au nicio obligatie catre Participantii la Campanie, dupa cum nu au nici o obligatie de rambursare a unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.
 
Art. 13. LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA
 
(1) Eventualele litigii aparute intre Organizatori, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
(2) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.


ACT ADITIONAL nr.1
la REGULAMENTUL CAMPANIEI
“Belenkaya No.1 in Rusia” autentificat sub nr.63/06.02.2017 de BIN Scântei Laura Iuliana, cu sediul in București, sector 1.
 
   ORGANIZATORUL:
       Organizatorul campaniei promotionale “Belenkaya No.1 in Rusia”(denumita in continuare “Campania promotionala”)  este Societatea ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Comuna Bucov, sat Pleasa, judet Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr.J29/1028/2000, avandC.U.I RO13575086, reprezentata de dl.SALAMEH NAWAF, in calitate de Administrator, cetăţean român, cu domiciliul în Orş Voluntari, judeţul Ilfov, Str. Drumul Potcoavei, nr. 71A, identificat cu CI seria IF, nr. 152542, eliberată de SPCLEP Voluntari la data de 28.06.2007, cu valabilitate până la data de 14.09.2017, CNP 1650914400359.

               în continuare denumit  – „Organizator”   în cuprinsul prezentului Act adițional,
         
AVÂND ÎN VEDERE,
          
Intentia Oganizatorului de a prelungi perioada de desfasurare a Campaniei “Belenkaya No.1 in Rusia”.
A  consimţit la încheierea prezentului Act adițional:
 
          Art.1. Durata  Campaniei “Belenkaya No.1 in Rusia” se prelungeste pana la data  de 30 aprilie  2017 (ora 23:59:59), inclusiv.

          Prezentul Act adiţional reprezintă voinţa părtii  şi completeaza prevederile Regulamentului Campaniei “Belenkaya No.1 in Rusia” autentificat sub nr.63/06.02.2017 de BIN Scântei Laura Iuliana, cu sediul in București, sector 1.