28 iunie 2017

Printeaza pagina

Alexandrion Jazz up your spirit

Art. 1 Organizatorul
 
(1) Organizatorul campaniei promotionale “ALEXANDRION JAZZ UP YOUR SPIRIT” (denumita in continuare “Campania promotionala”)  este Societatea ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Comuna Bucov, sat Pleasa, judet Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr.J29/1028/2000, avand C.U.I RO13575086, reprezentata de dl.SALAMEH NAWAFin calitate de Administrator, cetăţean român, cu domiciliul în Oraş Voluntari, judeţul Ilfov, Str. Drumul Potcoavei, nr. 71A, identificat cu CI seria IF, nr. 152542, eliberată de SPCLEP Voluntari la data de 28.06.2007, cu valabilitate până la data de 14.09.2017, CNP 1650914400359, in calitate de Organizator al Campaniei.
Decizia de derulare a acestei Campanii conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial (denumit in continuare „Regulament Oficial”), prin intocmirea unui act aditional.
(2) Modificarea Regulamentului  se poate realiza prin intocmirea unui act aditional la acesta.
(3) Prezentul Regulament sau eventualele acte aditionale la acesta vor fi disponibile, in vederea consultarii de catre participanti, pe site-ul www.alexandrion.ro.
(4) Campania promotionala va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului Campaniei promotionala.
(5) Regulamentul  este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

 
Art. 2 Durata campaniei si aria de desfasurare

 (1) Campania “ALEXANDRION JAZZ UP YOUR SPIRIT” organizata si desfasurata in Mun. Cluj - Napoca, Jud. Cluj, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, va incepe la data de 30  Iunie 2017(ora 10:00:01) si se va incheia la data de 02 Iulie 2017(ora 23:59:59), inclusiv.
(2) In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica, prin modalitatile prevazute la Art. 1.
(3) Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre Organizator.
 
Art. 3 Dreptul de participare la campanile

 (1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 29 Iunie 2017 (inclusiv), cetateni romani, cu domiciliul stabil/resedinta in Romania si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare „Participanti”).
(2) Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii companiei organizatoare - ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L., precum si ai altor companii implicate in desfasurarea acestei Campanii si nici membrii familiilor tuturor acestora (sot/sotie, copii, parinti, frati/surori).
(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.
(4) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.
(5) Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, in baza acordului liber exprimat la acel moment insa revocabil ulterior, persoana lor, numele, localitatea in care domiciliaza si materialele foto, audio si videoinregistrate de Organizator pot fi folosite pentru a face publica premierea si asocierea cu marcile din portofoliul Alexandrion insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora.Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor drepturi se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori.
(6) In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii Campaniei, aceasta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare primire a premiului cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.

 
Art. 4 Produsele participante 
 
(1) Produsele participante la campania “ALEXANDRION JAZZ UP YOUR SPIRIT” sunt cocktail-urile (Jazz Up!, Fizz Forest, Fizz Apricot, Romanian Cooler, Boogie Woogie, Soursweet Blues, Sunset Notes, Chill ‘ya, Alexandrion Mojito, Cuba Libre, Apple/ Cranberry Vodka, Gin Tonic)  ), achizitionate in perioada 30 iunie 201702 Iulie 2017 de la Cocktail Barul Alexandrion (amplasat in Parcul Central Cluj, pe perioada celor trei zile de festival Jazz in the Park: 30 Iunie-2 Iulie 2017).
(2) Dupa data incheierii Campaniei, produsele participante, astfel cum sunt acestea descrise mai sus, isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si neasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.
 
Art.5 Mecanismul de desfasurare a campaniei
 
(1) Campania “Alexandrion Jazz up your spirit ” se desfasoara in Municipiul Cluj, Jud. Cluj Napoca, in cadrul Festivalului Jazz in the Park, la Cocktail Barul Alexandrion (amplasat in Parcul Central Cluj, in perioada 30 iunie 2017 – 02 Iulie 2017, semnalizat cu materiale promotionale de informare a consumatorilor.
 (2) Consumatorii care achizitioneaza de la Cocktail Barul Alexandrion amplasat in Parcul Central Cluj, pe perioada celor trei zile de festival Jazz in The Park  unul din cocktail-urile mentionate la art. 4 alin,. (1), primesc un talon promotional razuibil care aduce sansa castigarii fie a unei palarii, fie a unui evantai, fie a unei perechi de ochelari inscriptionate cu logo-ul Alexandrion (astfel cum acestea sunt prezentate in anexa nr. 1 la prezentul Regulament).
(3) Organizatorul dispune de 2000 taloane razuibile pe care le va acorda individual consumatorilor mentionati la art. 5 alin (2).
(4) Achizitionarea de catre un consumator a mai multor produse participante in Campanie, da dreptul acestuia de a intra in posesia mai multor taloane promotionale, respectiv a mai multor premii, pe durata Campaniei.
(5) Pentru a participa la Campanie, consumatorului nu i  se va percepe nici un fel de taxa de participare si nu exista nici un alt cost decat al achizitiei uzuale a produselor participante, iar pentru a intra in posesia  premiului, castigatorul nu va efectua nici o plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) si nu va suporta alte costuri suplimentare.Art. 6 Premiile si acordarea lor
 
(1)     Premiile care vor fi oferite in cadrul acestei Campanii sunt prezentate in tabelul de mai jos:
(2)     In cadrul Campaniei se va acorda un numar determinat de 2000 premii cu o valoare comerciala de 6323 RON + TVA, dupa cum urmeaza:

Premiu

 Cantitate

 

 

 

 

 

 

 

 

Palarie Alexandrion

500

 

 

 

Evantai Alexandrion

1000

 

 

 

Ochelari de soare

500

 

 

 


(3) Valoarea totala bruta a premiilor este de  6.323 lei+ TVA.
(4)Participantii care in urma razuirii talonului au regasit unul din urmatoarele mesaje de informare:
-        “Evantai”, primesc- in limita stocului disponibil-un evantai cu logo-ul Alexandrion
-        “Ochelari”, primesc- in limita stocului disponibil- o pereche de ochelari de soare cu logo-ul Alexandrion
-       “Palarie” primesc- in limita stocului disponibil- o palarie cu logo-ul Alexandrion
(5) Premiile constand in palarii, evantaie si ochelari de soare se acorda pe loc  de catre un reprezentant desemnat de catre Organizator aflat la cocktail bar, in locatia participanta mentionata la art. 5 alin. (2) in baza prezentarii talonului razuibil. Talonul razuibil va fi in stare buna astfel incat reprezentantul desemnat de catre Organizator sa poata descifra premiul ce se doreste a fi revendicat.
(6) In egala masura, anterior predarii talonului razuibil (in incinta cocktail barului Alexandrion) in vederea acordarii premiului, participantul va putea prezenta talonul mentionat reprezentantului desemnat de catre Organizator, la cabina foto amplasata in zona Alexandrion, din Parcul Central Cluj, in intervalul orar 13:00 – 23:00 (30 iunie 2017-02 iulie 2017), pentru a i se face o fotografie gratuit.
(7) Premiile se acorda in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
(8) Participantii castigatori au obligatia de a indeplini conditiile de validitate mentionate la art. 5, in caz contrar Organizatorul are dreptul de a-I invalida.
(9) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarii premiilor cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor.
(10) Premiile neacordate de catre organizator din motivul invalidari castigatoriilor sau din cauza nerevendicarii premiilor pana la sfarsitul campaniei nu sunt datorate de catre organizator.
  
Art. 7. Prelucrarea datelor personale
 
(1) Societatea ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L. prelucreaza date personale in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator date personale, sub notificarea cu numarul11342 transmisa la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
(2) Prin inscrierea in aceasta Campanie, participantii isi exprima acordul de a fi inclusi in baza de date creata cu scopul de a desemna, valida si atribui premiile acestei Campanii, de a realiza rapoarte statistice cu privire la participantii la Campania Alexandrion Jazz up your spirit”.
-       (3) Societatea ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L. garantează confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
(4) La cererea lor, adresata in scris catre Societatea ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L. se obliga:
 - sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
 - sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
 - sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
(5) Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Societatea ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L.  poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite si/sau video: numele, prenumele, orasul de resedinta si fotografia acestora. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care Participantii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia. Organizatorul se obliga ca orice dezvaluire catre public:
-sa se limiteze numai la castigatorii premiilor Campaniei;
-va include numai numele, prenumele, orasul de resedinta si fotografia acestora;
-toate inregistrarile fotografice, video sau de alta natura, vor fi realizate in scopuri publicitare in legatura cu Campania.
 
Art. 8 Taxe si impozite

 (1) Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorii sunt obligati sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, conform Legii nr. 227/ 2015. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate legata de taxele si impozitele ce decurg din realizarea transferurilor de bani catre castigatorii promotiei. Orice alte taxe si impozite ce provin din predarea premiului catre castigator vor fi suportate de catre participant.
 
 
Art. 9. Responsabilitate 
 
(1) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
(2) Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele defectiuni tehnice ce apar independent de vointa sa  care pot conduce la intreruperea functionarii canalului de participare la campanie. In eventualitatea unei astfel de intreruperi,participarea se va relua dupa remedierea defectiunilor.
(3) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru lipsa produselor participante la Campania Promotionala din cocktail barul Alexandrion amplasat in Parcul Central Cluj.

 
Art. 10. Incetarea campaniei

 (1) Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa lor, de a continua Campania.
(2) Situatiilor avute in vedere de art. 10 alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al unei instante competente sau altei autoritati publice competente.
(3) In situatiile avute in vedere de art. 10 alin. (1) si (2), Organizatorii nu mai au nicio obligatie catre Participantii la Campanie, dupa cum nu au nici o obligatie de rambursare a unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

 
Art. 11. LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA 
 
(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
(3)     Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau
(4)     orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
 
Prezentul act a fost redactat, procesat şi autentificat de către Biroul Individual - Scântei Laura Iuliana, într-un exemplar original care va fi păstrat în arhiva biroului notarial şi 4 (patru) duplicate, din care 3(trei) duplicate au fost eliberate părţii şi 1 (un) duplicat s-a depus în arhiva biroului notarial.  
         
ORGANIZATOR,
Societatea ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L
prin Administrator
                                                               SALAMEH NAWAF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA NR. 1
PREMIILE OFERITE
 
 
1.       Evantai

 
2.       Ochelari

 
3.       Palarie

 

 
ROMÂNIA
UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL - SCÂNTEI LAURA - IULIANA
Licenţa de funcţionare nr. 3388/2974/20.12.2013
Sediu: Bucureşti, str. Paris nr.5, parter, ap.1, sector 1.
Cod operator date cu caracter personal nr. 9224
----------------------------------------------------------------
 
ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. _____
Anul 2017 Luna IUNIE Ziua ___
 
În faţa mea, SCÂNTEI LAURA - IULIANA, Notar Public, la sediul biroului, s-a prezentat:------------
SALAMEH NAWAF,  cetăţean român, cu domiciliul în Oraş Voluntari, judeţul Ilfov, Str. Drumul Potcoavei, nr. 71A, identificat cu CI seria IF, nr. 152542, eliberată de SPCLEP Voluntari la data de 28.06.2007, cu valabilitate până la data de 14.09.2017, CNP 1650914400359, în calitate de ADMINISTRATOR al ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Comuna Bucov, sat Pleasa, judet Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr.J29/1028/2000, avand C.U.I RO13575086, ----------------------------------
          care, după ce a citit actul, a declarat că a înţeles conţinutul acestuia şi că actul exprimă voinţa acestuia, a consimţit la autentificarea prezentului înscris şi a semnat toate exemplarele, precum şi toate anexele acestuia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Constatând că actul notarial îndeplineşte condiţiile de fond şi de formă prevăzute de lege, în temeiul art.12 lit.b din Legea nr.36/1995 republicata, -------------------------------------------------------------------------
 
SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.
 
         _____/____________________.
        
NOTAR PUBLIC,
SCÂNTEI LAURA IULIANA